دعوت کاربران به کسب و کار

در حسابداری آنلاین حسابیکس می‌توانید کاربران مختلفی را به کسب و کار خود دعوت کنید. همچنین هر کاربر می‌تواند همزمان در چندین کسب و کار مختلف مشارکت داشته باشد و در هر زمان نیز کسب و کار را ترک کند.

سطوح دسترسی پیشرفته

مدیر سیستم می تواند دسترسی کاربر را بر روی کلیه امکانات سیستم تعیین کند. کلیه عملیات نظیر ذخیره، مشاهده، ویرایش یا حذف توسط مدیر سیستم برای کاربران قابل تنظیم است.

تاریخچه فعالیت کاربران

تمامی فعالیت های صورت گرفته بر روی کلیه اطلاعات سیستم توسط کاربران در سیستم به صورت لاگ ذخیره می شود. سابقه تغییرات برای کلیه اسناد و اطلاعات ثبت شده در سیستم قابل مشاهده و گزارش گیری است.