مستندات API

api/user/login

برای ورود به حسابیکس استفاده می شود.

پارامتر‌های ورودی:

  • email
  • password

پارامترهای خروجی:

  • X-AUTH-TOKEN

از پارامتر خروجی برای ارسال درخواستهای بعدی استفاده خواهد شد. برای استفاده از سایر توابع کد بازگشتی از X-AUTH-TOKEN باید در هدر درخواست برای شناسایی کاربر قرار بگیرد.

در صورت بروز خطا پارامتر ERROR به همراه متن خطا بازگشت داده می شود.