مستندات API

api/bank/mod/{code}

برای افزودن یا ویرایش حساب بانکی استفاده می شود.

پارامترهای همراه لینک:

 • code : کد حسابداری مربوط به بانک است. در صورتی که ارسال نشود api در مود افزودن مورد جدید خواهد بود و در صورت ارسال این کد حسابدای با مقادیر ارسال ویرایش خواهد شد.

پارامترهای ارسالی:

 • id
 • name
 • cardNum
 • shaba
 • accountNum
 • owner
 • shobe
 • posNum
 • des
 • mobileInternetBank

پارامترهای دریافتی:

 • result: مقدار عددی

نتایج به صورت جدول زیر است:

عدد خروجی result نتیجه
-1 نام تکراری است
3 نام وارد شده بسیار کوتاه است.
1 عملیات با موفقیت انجام شده