مستندات API

api/bank/info/{code}

برای دریافت اطلاعات مربوط به یک حساب بانکی استفاده می شود.

پارامترهای همراه لینک:

 • code : کد حسابداری مربوط به بانک مورد نظر

پارامترهای ورودی:

ندارد

پارامترهای خروجی:

 • id
 • name
 • cardNum
 • shaba
 • accountNum
 • owner
 • shobe
 • posNum
 • des
 • mobileInternetBank
 • code