مستندات API

/api/admin/users/list

برای دریافت لیست کاربران در مود مدیر سیستم استفاده می شود.
مقدار بازگشتی آرایه ای از اطلاعات کاربران بدون ستون‌ کلمه عبور و اطلاعات نشست ها است.