مستندات API

/api/bank/list

برای گرفتن لیست حساب های بانکی استفاده می شود.

پارامتر‌های ورودی:

ندارد

پارامترهای خروجی:

 • id
 • name
 • cardNum
 • shaba
 • accountNum
 • owner
 • shobe
 • posNum
 • des
 • mobileInternetBank
 • code